مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت  بر شاخص توده خالص FFMI و شاخص توده چربی FMI زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاق

چکیده

 

هدف از این مطالعه مقایسه دو نوع تمرین مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت بر شاخص توده خالص , شاخص توده چربی زنان دارای اضافه وزن و چاق بود. این مطالعه که از نوع نیمه تجربی و با پیش آزمون و پس آزمون، تعداد 30 نفر از زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی با میانگین سنتی 2±27 سال که به شیوه نمونه گیری هدفمند به دو گروه تقسیم شدند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون های آماری فرضیه‌های پژوهش، نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر پروتکل تمرینات مقاومتی کراس فیت  نسبت به پروتکل تمرینات مقاومتی سنتی بر شاخص توده خالص زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاق تفاوت معناداری نداشت(P=0.31). تاثیر پروتکل تمرینات مقاومتی کراس فیت  نسبت به پروتکل تمرینات مقاومتی سنتی بر شاخص توده چربی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاق تفاوت معناداری داشت (P=0.01). مطابق پژوهش حاضر می توان این طور نتیجه گیری کرد که انجام تمرینات کراس فیت تفاوت معناداری در کاهش شاخص توده چربی نسبت به تمرینات مقاومتی سنتی داشته است.

 

کلید واژگان: تمرینات مقاومتی سنتی، مقاومتی کراس فیت، شاخص توده خالص، شاخص توده چربی.

نویسنده اول : مهدی باغین زاده

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

 

منبع : آکادمی تربیت بدنی و علوم ورزشی |جکیده مقاله علمی پژوهشی
برچسب ها : مقاومتی ,شاخص ,توده ,تمرینات ,سنتی ,کراس ,شاخص توده ,تمرینات مقاومتی ,مقاومتی سنتی ,مقاومتی کراس ,توده چربی ,پروتکل تمرینات مقاومتی ,بزرگسال دا?